Proces spolupráce

 1. Obhliadka nehnuteľnosti

  V prípade dohody našej spoločnosti so záujemcom o predaj, alebo prenájom nehnuteľnosti vykonanie prvotnej dokumentačnej prehliadky predmetnej nehnuteľnosti. Obsahom obhliadky je oboznámenie sa s priestorom, stavom ako aj dokumentáciou nehnuteľnosti. Objasnia sa majetkovo - právne vzťahy a navrhne sa stratégia predaja. Súčasťou obhliadky je aj zhotovenie fotodokumentácie nehnuteľnosti. Účelom obhliadky je získanie informácií a podkladov potrebných k úspešnému predaju, či prenájmu nehnuteľnosti.

 2. Ponuka nehnuteľnosti našou spoločnosťou

  Po zhromaždení a vyhodnotení potrebných dokumentov a informácií o predávanej nehnuteľnosti pristupuje naša spoločnosť k samotnej ponuke nehnuteľnosti na realitnom trhu. Nehnuteľnosť je prezentovaná ako na stránkach spoločnosti, tak aj na domácich inzertných a realitných portáloch a v periodikách. Okrem spomenutej inzercie prebieha súčasne aj aktívne vyhľadávanie potenciálnych záujemcov dôsledným sledovaním dopytu po nehnuteľnostiach podobného typu. Vybraní záujemcovia sú následne kontaktovaní našou spoločnosťou.

 3. Obhliadka nehnuteľnosti záujemcom o kúpu

  V prípade úspešného spárovania ponuky Vašej nehnuteľnosti s dopytom po nej (záujemcom), Vás naša firma čo najskôr kontaktuje a informuje o prípadných záujemcoch o Vašu nehnuteľnosť. Po vzájomnej dohode dohodneme termín obhliadky nehnuteľnosti záujemcom. Následne neskôr vo Vašej prítomnosti oboznámi zástupca našej spoločnosti záujemcu s ponúkanou nehnuteľnosťou, ako aj možnosťou a termínom možného odovzdania v prípade dohody.

 4. Rezervácia nehnuteľnosti

  Pri šťastnej zhode udalostí, kedy záujemca prejaví, jasný a úprimný záujem o kúpu Vašej nehnuteľnosti, vyzve naša spoločnosť predajcu a kupujúceho k spísaniu rezervačnej zmluvy (vo väčšine prípadov, kedy kupujúci nedisponuje potrebnými finančnými prostriedkami a do obchodného prípadu vstupuje hypotekárna banka). V takomto prípade sa podpisuje aj záložná zmluva.

  Pred podpisom rezervačnej zmluvy sa opätovne preverujú informácie z aktuálneho výpisu z listu vlastníctva, majetkovo- právne vzťahy, ako aj osobné údaje účastníkov obchodu. Vysvetľujú sa špecifiká obchodu, riešia sa pripomienky a návrhy. Následne sa pristúpi k samotnému podpisu a zloženiu zálohy kupujúcim, ako prvej časti kúpnej ceny. Kupujúci si tým zabezpečí, že nehnuteľnosť mu bude prednostne prevedená do jeho vlastníctva a zároveň potvrdzuje svoj vážny záujem o kúpu. Na základe poverenia predávajúceho zloží kupujúci našej spoločnosti, ako sprostredkovateľovi obchodu do úschovy, alebo na bankový účet prvú časť kúpnej ceny v dohodnutej výške.

 5. Kúpna zmluva

  V ideálnom prípade, kedy má kupujúci potrebné množstvo finančných prostriedkov a nehnuteľnosť môže byť po prevode vlastníctva ihneď uvoľnená zo strany predajcu a ďalších priaznivých okolností , môže byť obchod úspešne zrealizovaný. Tomu však ešte predchádza dojednanie sa o znení kúpnej zmluvy a jej následné vypracovanie a predloženie k podpisu zúčastneným stranám. Podpis kúpnej zmluvy sa vykoná u notára, alebo v advokátskej kancelárii. Uhradí sa kúpna cena do bankovej, či notárskej úschovy.

 6. Podanie návrhu na zápis do katastra nehnuteľností

  Na katastrálnom úrade sa predloží potrebná dokumentácia k vykonaniu zápisu predmetnej nehnuteľnosti. Priebežne sa zisťuje aktuálny stav konania.

 7. Zápis do katasra nehnuteľností

  Následne kataster nehnuteľností by mal rozhodnúť v zákonom stanovenej lehote 30 dní o povolení vkladu vlastníckeho práva predmetnej nehnuteľnosti.

 8. Ukončenie obchodu

  V prípade kladného rozhodnutia katastrálneho úradu o vklade vlastníckeho práva , dochádza po predložení potrebných dokladov (list vlastníctva na právne úkony vystavený na nového majiteľa, prípadne rozhodnutie správy katastra o povolení vkladu) k odovzdaniu nehnuteľnosti a finančnému vysporiadaniu.