ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 

                                                                                                              

Vážení klienti,

 

 aby ste inzerovali predaj vašej nehnuteľnosti prostredníctvom našej realitnej kancelárie, kúpili, prenajali nehnuteľnosť podľa svojich predstáv, či predali, alebo dali do prenájmu svoju nehnuteľnosť prostredníctvom našej realitnej kancelárie, spracúvame vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé.  Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť. 

 

 1. Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť realitná kancelária: EASY real, s.r.o., Werfferova 6, Košice, 040 11, IČO: 50 637 665, zapísanej v obchodnom  registri  Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č.: 40559/V , e- mail: sestina@easyreal.eu, mobil:   +421 907 790 999, zastúpená: Ing. Rudolfom (ďalej len „prevádzkovateľ“).

 

 1. Aké osobné údaje spracúvame?

 

Klienti, ktorým inzerujeme predaj ich nehnuteľnosti

Aby sme mohli inzerovať vašu nehnuteľnosť, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu  : titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo, e - mailová adresa, fotodokumentácia nehnuteľnosti, všeobecné informácie o nehnuteľnosti, adresa nehnuteľnosti, podpis,

 

Klienti predávajúci, kupujúci nehnuteľnosť

Aby sme úspešne sprostredkovali predaj vašej nehnuteľnosti, alebo kúpu nehnuteľnosti podľa vašich požiadaviek, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu:  titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, rodinný stav, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, údaje  o bankovom účte majiteľa nehnuteľnosti, podpis, email, telefónne číslo, číslo občianskeho preukazu,

 

Klienti s úmyslom prenajať si nehnuteľnosť, alebo dať do prenájmu svoju nehnuteľnosť

Pre tento účel spracúvame vaše osobné údaje v tomto rozsahu: titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo,  adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, údaje  o bankovom účte majiteľa nehnuteľnosti, podpis, email, telefónne číslo, číslo občianskeho preukazu.

 

 1. Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

 

 1. Klienti, ktorým inzerujeme predaj ich nehnuteľnosti

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom inzerovania vašej nehnuteľnosti na stránkach našej realitnej kancelárie, ako aj na ostatných internetových realitných a všeobecných portáloch, prípadne v printových médiách.

 

 1. Klienti predávajúci, kupujúci nehnuteľnosť

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom sprostredkovania predaja, alebo kúpy nehnuteľnosti a k uzatvoreniu  zmlúv potrebných k úspešnému uskutočneniu obchodu.

 

 1. Klienti s úmyslom prenajať si nehnuteľnosť, alebo dať do prenájmu svoju nehnuteľnosť.                

      Vaše osobné údaje spracúvame za účelom sprostredkovania prenájmu nehnuteľnosti, alebo za   

      účelom dať do prenájmu vašu nehnuteľnosť a  k príprave a uzavretiu potrebných zmlúv na

      zazmluvnenie daného účelu.

      

 1. Ako nám môžete dať súhlas?

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať niektorým z týchto spôsobov:

- osobne u vás

- osobne v priestoroch našej realitnej kancelárie

- e- mailom na: sestina@easyreal.eu

- písomne poštou na adrese realitnej kancelárie

 

 1. Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať:

- osobne v priestoroch našej realitnej kancelárie

- e- mailom na: sestina@easyreal.eu

- písomne poštou na adrese realitnej kancelárie

  Vzor odvolania súhlasu nájdete na stránkach našej realitnej kancelárie : www.easyreal.eu

  (v časti : INFORMÁCIE / VZORY DOKUMENTOV)

 

 1. Komu vaše údaje poskytujeme?

Vaše údaje štandardne neposkytujeme tretím stranám.

 

 1. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

- súhlas s inzerovaním vašej nehnuteľnosti-  po dobu 12 mesiacov od udelenia súhlasu, alebo

  tiež po dobu zániku účelu, pre ktorý bol súhlas udelený.

                              

- dohoda o sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti -2 rokyod podpisu

- Rezervačná zmluva-2 rokyod podpisu

- Zmluva o budúcej zmluve -2 rokyod podpisu

- Kúpna zmluva -2 rokyod podpisu

- Zmluva o prevode vlastníctva bytu -2 rokyod podpisu

- Preberací protokol-2 rokyod podpisu

- Nájomná zmluva2 roky od podpisu

- Účtovné doklady-10 rokov  

 

 1.  Kam prenášame vaše osobné údaje?

  Vaše osobné údaje neprenášame  do tretích krajín.

 

 1. Na koho sa môžete obrátiť?

Ak máte akékoľvek otázky či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete sa obrátiť na :

Meno a priezvisko: Ing. Rudolf Šestina

Email: sestina@easyreal.eu

Tel. č.: 0907 790 999

 

 1. Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email: sestina@easyreal.eu. možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

 

 1. Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme.

 

 1. Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia

 

 1. Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 29.03.2018.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. O každej zmene budete informovaný e- mailom.