Legislatíva v oblasti nehnuteľností

Zákony:

  • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov
  • Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov
  • Zákon č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších právnych predpisov
  • Zákon č .428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov
  • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov
  • Zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov

Vyhlášky:

  • Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 86/2002 Z. z. o stanovení všeobecnej ceny majetku v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti č.576/2003 Z. z.
  • Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č.79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov